1css  2dcdl  3dssc  4nu  5zps  6dbnv  7dcm 
Centrum
sociálnych služieb
Denné centrum
Dlhá lúka
Denný stacionár
a Senior centrum
Nocľaháreň
a útulok
Zariadenie
pre seniorov
Denné centrum
Bardejovská Nová Ves
Denné centrum
Mihaľov
Nahoru

Sociálne poradenstvo

Úsek sociálnej starostlivosti zabezpečuje:

 • poskytuje sociálne poradenstvo súvisiace s uzatváraním dohôd o platení úhrad rodinnými príslušníkmi, manželom (manželkou),
 • zabezpečuje kontakt s rodinou a priateľmi prijímateľov,
 • vedenie osobnej agendy prijímateľov a písomný styk s rôznymi inštitúciami (súdy, katastrálne úrady, daňové úrady, soc. poisťovňa, zdrav. poisťovne, úrady práce, soc. vecí a rodiny, ..),
 • zabezpečenie odosielania listových a poštových zásielok v rámci DSS,
 • vedenie agendy úhrad za pobyt v zariadení,
 • úschovu vkladných knižiek a cenných predmetov a evidenciu s tým spojenú,
 • vedenie evidencie depozitu prijímateľov,
 • vykonávanie evidencie vreckového na jednotlivých kontách depozitného účtu a osobných účtov,
 • nákupy osobných a bežných vecí prijímateľom,
 • spolupráca s inými inštitúciami pri vybavovaní rôznych sociálnych potrieb umiestneného občana,(orgánmi samosprávy, s akreditovanými subjektmi a ďalšími inštitúciami),
 • spolupráca s odbornými zamestnancami zariadenia a ďalšími odborníkmi,
 • presadzovanie a obhajoba práv a oprávnených záujmov občanov, prípadne jeho zastupovanie vo veciach občianskoprávneho konania, dedičské konanie,
 • sociálne poradenstvo prijímateľom a rodinným príslušníkom občana, umiestneného v zariadení sociálnych služieb,
 • vedenie osobných spisov prijímateľov,
 • poslednú rozlúčku s prijímateľom (spracováva agendu s tým spojenú).
 
 
Powered by Phoca Download