1css  2dcdl  3dssc  4nu  5zps  6dbnv  7dcm 
Centrum
sociálnych služieb
Denné centrum
Dlhá lúka
Denný stacionár
a Senior centrum
Nocľaháreň
a útulok
Zariadenie
pre seniorov
Denné centrum
Bardejovská Nová Ves
Denné centrum
Mihaľov

postup pri podaní žiadosti

Na obecnom (mestskom) úrade v mieste svojho trvalého bydliska, občan podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a o poskytnutie sociálnej služby. Súčasť žiadosti je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave.

Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby obec (mesto) zabezpečí lekársky posudok, vypracuje sociálny posudok a na základe lekárskeho a sociálneho posudku vyhotovuje rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydá obec (mesto) rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu s poukázaním na stupeň odkázanosti II-VI..

Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby v Centre sociálnych služieb, na základe právoplatného rozhodnutia obce (mesta) o odkázanosti na sociálnu službu, vyplní písomnu žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Zariadeniu pre seniorov, Wolkerova a Toplianska, Bardejov. K tomu doloží  potvrdenie o výške príjmu (dôchodku) a vyhlásenie o majetku na účely platenie úhrady za sociálnu službu overenú notárskym úradom.

Ak zariadenie nemá voľné miesto, žiadateľa zaradí do zoznamu čakateľov na prijatie.

Po uvoľnení miesta zariadenie vyzve žiadateľa na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Žiadosti: