1css  2dcdl  3dssc  4nu  5zps  6dbnv  7dcm 
Centrum
sociálnych služieb
Denné centrum
Dlhá lúka
Denný stacionár
a Senior centrum
Nocľaháreň
a útulok
Zariadenie
pre seniorov
Denné centrum
Bardejovská Nová Ves
Denné centrum
Mihaľov

Poskytované služby - Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov Toplianska ul. 9

Hlavnou činnosťou centra sociálnych služieb je poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu stanovenom zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 v znení neskorších predpisov. Predmetom je poskytovanie komplexnej starostlivosti prijímateľom centra sociálnych služieb.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje klientom pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť a ošetrovateľskú starostlivosť.

Zriaďovateľ: Mesto Bardejov
Radničné námestie č.16
085 01 Bardejov

 

 

logo facebook