1css  2dcdl  3dssc  4nu  5zps  6dbnv  7dcm 
Centrum
sociálnych služieb
Denné centrum
Dlhá lúka
Denný stacionár
a Senior centrum
Nocľaháreň
a útulok
Zariadenie
pre seniorov
Denné centrum
Bardejovská Nová Ves
Denné centrum
Mihaľov

Poskytované služby - Denný stacionár a Senior centrum

Denný stacionár

Denný stacionár na Toplianskej ulici v Bardejove patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov. Prevádzkuje ho Centrum sociálnych služieb so sídlom na Wolkerovej ulici v Bardejove.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň odkázanosti je najmenej III. a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností spolu zo záujmovými činnosťami.

 

 

Kapacita DS:  20 miest 

 

Aktivity: podľa týždenného režimu – aktivita v telocvični, aktivita zameraná na rozvoj a udržanie jemnej motoriky, logického myslenia a precvičenia svojho vnímania okolia. Prechádzky, návšteva galérií a múzeí, hry na klubovom dvore, slávnostné posedenia pri príležitostí MDŽ, Deň matiek a otcov, Úcty k starším a Mikuláš medzi nami.


Denné centrum

poskytuje:

  • sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo s vnučkou
  • sociálne poradenstvo
  • záujmová činnosť

Zriaďovateľ: Mesto Bardejov
Radničné námestie č.16
085 01 Bardejov

 

 

logo facebook