1css  2dcdl  3dssc  4nu  5zps  6dbnv  7dcm 
Centrum
sociálnych služieb
Denné centrum
Dlhá lúka
Denný stacionár
a Senior centrum
Nocľaháreň
a útulok
Zariadenie
pre seniorov
Denné centrum
Bardejovská Nová Ves
Denné centrum
Mihaľov

Poskytované služby - Nocľaháreň a útulok

 

Zariadenie sociálnych služieb Nádej na Kacvinského ulici v Bardejove je zriadené mestom Bardejov, ktoré poskytuje krízovú intervenciu ľudom, ktorí sa nachádzajú v rôznych krízových sociálnych situáciách. V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá je v nepriaznivej sociálnej situácií poskytuje ubytovanie na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, a zároveň sa utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. V útulku sa fyzickej osobe, ktorá je v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže doterajšie ubytovanie využívať poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv. V útulku sa zabezpečuje rozvoj pracovných zručností a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.

V našom zariadení sa stretávame s rôznymi typmi ľudí :

- stredná generácia, produktívna generácia, seniori,

- zdraví ľudia, diabetici, ľudia v liečebnom procese a zdravotne postihnutí, ľudia závislí na alkohole, nikotíne či toxikomani, gambleri, psychicky chorí ľudia, týrané ženy,

- ľudia, ktorí k nám prišli z výkonu trestu odňatia slobody, ľudia s poruchami správania, ľudia z detských domov,

- Rómovia,

- slobodní, rozvedení, ľudia, ktorí sú odlúčený od rodiny, nezamestnaní, ľudia bez domova, tuláci.

 

KAPACITA ZARIADENIA:

30 miest - 18 miest v nocľahárni, 12 miest útulok

 

ZSS Nádej poskytuje celoročnú pobytovú službu. Nocľaháreň a útulok prijíma ľudí bez domova denne do 22:00 hodiny, za asistencie polície aj počas celej noci. Podmienkou je dodržať pomerne prísny režim, ktorý sa týka hlavne požívania návykových látok, istého stupňa hygieny a poriadku. ZSS Nádej má svoj domový poriadok, ktorým sa musí riadiť každý prijímateľ sociálnej služby. Je to z dôvodu zabezpečenia prevádzky zariadenia a z dôvodu vlastnej ochrany a zdravia zamestnancov zariadenia. Zariadenie ZSS Nádej spĺňa potrebné hygienické a požiarne predpisy.

Našim klientom sa v rámci sociálnej práce (spolupráce) ponúkla možnosť predaja časopisu Nota bene. Predajca si vďaka predaju časopisov a aktívnej spolupráce so sociálnym pracovníkom zlepšuje svoju sociálnu situáciu. Vďaka predaju časopisov si predajca dokáže zaplatiť nocľah v zariadení, zabezpečiť stravovanie a získať nové sociálne kontakty.

ZSS Nádej spolupracuje na veľmi dobrej úrovni so samosprávou mesta Bardejov a s pomerne širokým okruhom organizácií, inštitúcií, s odborným personálom z lekárskeho prostredia, ale aj s dobrovoľníkmi z mesta Bardejov, (MsÚ Bardejov, Mestská Polícia, EKOBARD, BAPOS, NsP Bardejov, ÚPSVaR Bardejov, ADOS, JDS Bardejov, KCH, oz Proti Prúdu).

 

Zriaďovateľ: Mesto Bardejov
Radničné námestie č.16
085 01 Bardejov

 

 

logo facebook