centrum socialnych sluziebdenne centrum dlha lukadenny stacionar a senior centrumnoclaharen a utulokzariadenie pre seniorovdenne centrum bardejovska nova ves

Centrum sociálnych služieb

       

              Uvoľnenie opatrení pri návšteve klientov v zariadení od 3.5.2021

                 

N             NÁVŠTEVA mimo zariadenia

Zaočkovaný klient

Zaočkovaná návšteva (nevyžaduje sa potvrdenie o očkovaní ani o výsledku Ag-testu)

Nezaočkovaná návšteva (nevyžaduje sa potvrdenie o očkovaní ani o výsledku Ag-testu)

-        Možnosť opustiť zariadenie počas návštevných hodín v rámci prechádzky.

-        Neodporúča sa nevyužiť tento časnávštevy za účelom nákupovv obchodoch, obchodných centrách.

Nezaočkovaný klient

-        Nemôže opustiť zariadenie počas návštevných hodín.

-        Návštevu môže mať len v zariadení (doporučuje sa exteriér zariadenia).

 

            NÁVŠTEVA v  interiéry zariadenia

            Návšteva sa vykonáva v:

            - návštevnej miestnosti (ZpS na Toplianskej ul.

            -   priestore vyhradenom pre návštevy (ZpS na Wolkerovej ul.)

                 Zaočkovaná návšteva

                 (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 7 dní)

                 Nezaočkovaná návšteva

                 (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 7 dní)

                       Návšteva na izbu (u imobilného klienta)

              (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 24 hod.)

 

                 NÁVŠTEVA v  exteriéry zariadenia

 Návšteva sa vykonáva, pri peknom a teplom počasí vonku:

 - v parku zariadenia

 - na lavičke pred zariadením

            Zaočkovaná návšteva (návšteva musí predložiť potvrdenie o očkovaní)

            podanie 2. vakcíny a uplynutí 14 dní (Pfizer/BioNTech a Moderna)

            podanie 1. vakcíny a uplynutie 4 týždňov (AstraZeneca)

              Nezaočkovaná návšteva (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 7 dní)

 

 

 

          Uvoľnenie opatrení pri návšteve klientov v zariadení                                                    

 

                                                NÁVŠTEVA mimo zariadenia

               Zaočkovaný klient

Zaočkovaná návšteva (návšteva musí predložiť potvrdenie o 2. očkovaní)

-     Možnosť opustiť zariadenie počas návštevných hodín v rámci prechádzky.

-     Neodporúča sa nevyužiť tento čas návštevy za účelom nákupov v obchodoch, obchodných centrách.

 

Zaočkovaný klient

                 Nezaočkovaná návšteva (návšteva musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 24 hod.)

-     Možnosť opustiť zariadenie počas návštevných hodín v rámci prechádzky.

-     Neodporúča sa nevyužiť tento čas návštevy za účelom nákupov v obchodoch, obchodných centrách.

 

Nezaočkovaný klient

-     Nemôže opustiť zariadenie počas návštevných hodín.

-     Návštevu môže mať len v zariadení (doporučuje sa exteriér zariadenia).

 

                                           NÁVŠTEVA v  interiéry zariadenia

             Návšteva sa vykonáva v návštevnej miestnosti a v priestore vyhradenom pre návštevy.

                   Zaočkovaná návšteva  (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 24 hod.)

                   Nezaočkovaná návšteva (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 24 hod.)

 

                                                       NÁVŠTEVA v  exteriéry zariadenia

Návšteva sa vykonáva, pri peknom a teplom počasí vonku v parku zariadenia alebo na lavičke pred zariadením.

             Zaočkovaná návšteva         (návšteva musí predložiť potvrdenie o 2. očkovaní)

               Nezaočkovaná návšteva (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 24 hod.)

 

           

 

 

 

NÁVŠTEVY v Zariadení pre seniorov

     

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sa realizujú v súlade s podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pandemickom pláne, semaforoch pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a krízovom pláne zariadenia.

 

  1. Návštevník sa musí preukázať pri vstupe do zariadenia potvrdením o negatívnom Ag teste alebo potvrdením o negatívnom PCR teste, nie starším ako 24 hodín.

 

   2. Návštevník podpíše čestné prehlásenie o tom, že nebol v kontakte s pozitívnou osobou a zapíše sa do knihy návštev.

 

   3. Na návštevu 1 klienta priamo na izbu (imobilný klient) môže prísť len 1 príbuzný (návštevník).

 

     Na návštevu 1 klienta do návštevnej miestnosti (ZpS na Tolianskej ulici) a do vyhradeného návštevného priestoru v hlavnej hale (ZpS na Wolkerovej ulici), môžu prísť  max. 2 príbuzný (návštevník).

 

     V prípade pekného a teplého počasia, doporučujeme vykonať návštevu klienta v externom priestore zariadenia (v parku zariadenia).

  

   4. Termín a čas návštevy je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky, na tel. čísle:

   054 / 474 64 56 – ZpS Wolkerova ul.

   054 / 472 70 88 – ZpS Toplianska ul.

 

5. Návštevné hodiny:

   9:00 – 11:00  a  13:00 – 17:00

 

6. Vymedzený čas návštevy:

     max. 45 min.   pri návšteve v návštevnej miestnosti alebo vyhradenom priestore v hale

     max. 30 min.   pri návšteve priamo na izbe klienta

 

 

7. Návštevník ako aj klient musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

    

8. Dodržiavanie odstupu a sociálnej izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby.

 

9. Vstup do zariadenia mládeži do 15 rokov, sa neumožní.

 

Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID- 19), má prísny zákaz návštev v zariadení pre seniorov.

 

 doc03458120201223102924 1

 

NA ZÁKLADE ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BARDEJOV A ODPORÚČANIA REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V BARDEJOVE,

BOLO PRIJATÉ NASLEDOVNÉ OPATRENIE:

ZÁKAZ  NÁVŠTEV

V CENTRE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

od 24.09.2020 

do odvolania

 

Ing. Anna Gӧblová

riaditeľka

 

 

 

 

 

 

 

 

https://static.xx.fbcdn.net/images/eCentrum sociálnych služieb sa nachádza na Wolkerovej ulici 11 v Bardejove a vzniklo 1.7.2015.


Je samostatnou rozpočtovou organizáciou a zriaďovateľom Centra sociálnych služieb je Mesto Bardejov.

K zariadeniu patria :

 • Zariadenie pre seniorov, Wolkerova 11
 • Zariadenie pre seniorov, Toplianska 9
 • Denný stacionár, Toplianska 9A
 • Nocľaháreň, Kacvinského 13
 • Útulok, Kacvinského 13
 • Jedáleň, Wolkerova 11
 • Jedáleň, Toplianska 9
 • Senior centrum, Toplianska 9A
 • Denné centrum, Toplianska 9A
 • Denné centum, Bardejovská Nová Ves
 • Denné centrum, Dlhá Lúka.

 

Zariadenie prešlo viacerými transformáciami až na konečnú podobu, keď sa stalo súčasťou Centra sociálnych služieb Bardejov. Zariadenie sociálnych služieb „Čergov“ Wolkerova bolo uvedené do prevádzky od roku 1992 a Zariadenie sociálnych služieb „Topľa“ v roku 1977.

Od 1.7.2002 je naším zriaďovateľom Mesto Bardejov.

 

Obe zariadenia fungovali ako samostatné organizácie, až uznesením Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 21/2015 zo dňa 26. 03. 2015 sa rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov “TOPĽA“ zrušila bez likvidácie zlúčením s rozpočtovou organizáciou Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov s účinnosťou od 01. 07. 2015.

Hlavnou činnosťou centra sociálnych služieb je poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu stanovenom zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 v znení neskorších predpisov. Predmetom je poskytovanie komplexnej starostlivosti prijímateľom centra sociálnych služieb.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje klientom pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť a ošetrovateľskú starostlivosť.

 

 

Kapacita v ZpS Wolkerova od 1.1.2018 je 108 miest

                 v ZpS Toplianska od 1.1.2018 je   96 miest.

 

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Bardejov č.109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov.

Zariadenia na vyplnenie voľného času klientov organizujú rôzne kultúrno-spoločenské a športové aktivity, ako sú posedenia pri rôznych výročiach, fašiangová zábava, výlet, opekanie pri kozube, októbrová veselica, spoločenské hry, cvičenie pamäte, pracovná činnosť na výrobu ozdôb, prednášky na rôzne témy a účasť na kultúrnych a športových akciách organizovaných mestom.

 

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby

 

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby poľa prílohy č.3 zákona č.448/2008 o o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Tento druh sociálnej služby vznikol 1.1.2017 na podnet záujemcov, ktorí chceli byť umiestnení spolu so svojim blízkymi v jednom zariadení, ale ešte nedosiahli dôchodkový vek.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú tie isté sociálne služby ako v zariadení pre seniorov.

 

                                                   Kapacita zariadenia - 4 miesta

 

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Bardejov č.109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov

Zariadenie opatrovateľskej služby organizuje na vyplnenie voľného času klientov rôzne kultúrno-spoločenské a športové aktivity podobne ako v zariadení pre seniorov.

 

 

uvod cergov