centrum socialnych sluziebdenne centrum dlha lukadenny stacionar a senior centrumnoclaharen a utulokzariadenie pre seniorovdenne centrum bardejovska nova ves

Centrum sociálnych služieb

 

 doc03458120201223102924 1

 

NA ZÁKLADE ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BARDEJOV A ODPORÚČANIA REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V BARDEJOVE,

BOLO PRIJATÉ NASLEDOVNÉ OPATRENIE:

ZÁKAZ  NÁVŠTEV

V CENTRE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

od 24.09.2020 

do odvolania

 

Ing. Anna Gӧblová

riaditeľka

 

 

 

 

 

 

 

 

https://static.xx.fbcdn.net/images/eCentrum sociálnych služieb sa nachádza na Wolkerovej ulici 11 v Bardejove a vzniklo 1.7.2015.


Je samostatnou rozpočtovou organizáciou a zriaďovateľom Centra sociálnych služieb je Mesto Bardejov.

K zariadeniu patria :

 • Zariadenie pre seniorov, Wolkerova 11
 • Zariadenie pre seniorov, Toplianska 9
 • Denný stacionár, Toplianska 9A
 • Nocľaháreň, Kacvinského 13
 • Útulok, Kacvinského 13
 • Jedáleň, Wolkerova 11
 • Jedáleň, Toplianska 9
 • Senior centrum, Toplianska 9A
 • Denné centrum, Toplianska 9A
 • Denné centum, Bardejovská Nová Ves
 • Denné centrum, Dlhá Lúka.

 

Zariadenie prešlo viacerými transformáciami až na konečnú podobu, keď sa stalo súčasťou Centra sociálnych služieb Bardejov. Zariadenie sociálnych služieb „Čergov“ Wolkerova bolo uvedené do prevádzky od roku 1992 a Zariadenie sociálnych služieb „Topľa“ v roku 1977.

Od 1.7.2002 je naším zriaďovateľom Mesto Bardejov.

 

Obe zariadenia fungovali ako samostatné organizácie, až uznesením Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 21/2015 zo dňa 26. 03. 2015 sa rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov “TOPĽA“ zrušila bez likvidácie zlúčením s rozpočtovou organizáciou Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov s účinnosťou od 01. 07. 2015.

Hlavnou činnosťou centra sociálnych služieb je poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu stanovenom zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 v znení neskorších predpisov. Predmetom je poskytovanie komplexnej starostlivosti prijímateľom centra sociálnych služieb.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje klientom pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť a ošetrovateľskú starostlivosť.

 

 

Kapacita v ZpS Wolkerova od 1.1.2018 je 108 miest

                 v ZpS Toplianska od 1.1.2018 je   96 miest.

 

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Bardejov č.109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov.

Zariadenia na vyplnenie voľného času klientov organizujú rôzne kultúrno-spoločenské a športové aktivity, ako sú posedenia pri rôznych výročiach, fašiangová zábava, výlet, opekanie pri kozube, októbrová veselica, spoločenské hry, cvičenie pamäte, pracovná činnosť na výrobu ozdôb, prednášky na rôzne témy a účasť na kultúrnych a športových akciách organizovaných mestom.

 

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby

 

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby poľa prílohy č.3 zákona č.448/2008 o o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Tento druh sociálnej služby vznikol 1.1.2017 na podnet záujemcov, ktorí chceli byť umiestnení spolu so svojim blízkymi v jednom zariadení, ale ešte nedosiahli dôchodkový vek.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú tie isté sociálne služby ako v zariadení pre seniorov.

 

                                                   Kapacita zariadenia - 4 miesta

 

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby je bližšie uvedená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Bardejov č.109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov

Zariadenie opatrovateľskej služby organizuje na vyplnenie voľného času klientov rôzne kultúrno-spoločenské a športové aktivity podobne ako v zariadení pre seniorov.

 

 

uvod cergov