1css  2dcdl  3dssc  4nu  5zps  6dbnv  7dcm 
Centrum
sociálnych služieb
Denné centrum
Dlhá lúka
Denný stacionár
a Senior centrum
Nocľaháreň
a útulok
Zariadenie
pre seniorov
Denné centrum
Bardejovská Nová Ves
Denné centrum
Mihaľov

O nás

Základné identifikačné údaje:

-        Organizácia : Centrum sociálnych služieb Bardejov

-        Právna norma : Rozpočtová organizácia

-        Zriaďovateľ : Mesto Bardejov

-        IČO : 17 14 93 55

 

     Centrum sociálnych služieb ( ďalej len CSS ) je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje svoje služby v 6 svojich prevádzkach na území mesta Bardejov. Sídlo od 01.07.2015 je na ulici Wolkerova 594/11. CSS poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách v nasledovných zariadeniach:

 

 

Zariadenie pre seniorov, Wolkerova 11

• Zariadenie pre seniorov, Toplianska 9

• Zariadenie opatrovateľskej služby Wolkerova 11

• Denný stacionár, Toplianska 9A

• Nocľaháreň, Kacvinského 13

• Útulok, Kacvinského 13

 

Podporné sociálne služby:

 

• Jedáleň, Wolkerova 11

• Jedáleň, Toplianska 9

• Senior centrum, Toplianska 9A

• Denné centrum, Toplianska 9A

• Denné centrum, Bardejovská Nová Ves

• Denné centrum, Dlhá Lúka

• Denné centrum, Mihaľov  

 

 

   CSS poskytuje sociálne služby formou celoročnou pobytovou v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby. V dennom stacionári poskytuje sociálne služby ambulantnou formou.

 

Myšlienka na úvod:

 

 „ Ak chceš pomôcť druhým a pritom oni sami si nechcú pomôcť, neostáva ti nič iné, iba mať ich rád takých, akí sú.´´

 

 

Základným poslaním CSS Bardejov a zároveň víziou je:

   Aktívne starnutie ako príležitosť hľadať spôsoby, ktoré umožnia ovplyvňovať kvalitu svojho života.

 

Hlavný cieľ zariadenia:

   Uplatňovaním inovatívnych prístupov a metód v práci, zvyšovať prijímateľom kvalitu ich života, a tým im zabezpečiť sociálnu istotu, ako aj ich individuálne potreby.

  

  V rámci neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb sa budeme snažiť vytvárať prostredie dôvery, spolupatričnosti, atmosféru vzájomného rešpektu a profesionálnej odbornosti a zodpovednosti.

 

Kroky pre naplnenie hlavného cieľa zariadenia:

 

 

  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako nástroj trvalého skvalitňovania sociálnych služieb.
  • Poznať individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby, akceptovať ich individualitu a využívať ich schopnosti, zručnosti a vedomosti pri organizácií života v zariadení.
  • Spolupracovať s blízkymi osobami umiestnených prijímateľov, so zainteresovanými inštitúciami a s partnerskými  združeniami.
  • Priebežne monitorovať, analyzovať a plniť požiadavky, očakávania a spokojnosť prijímateľov sociálnej služby.
  • Dlhodobú úspešnosť v poskytovaní sociálnych služieb stavať na profesionalite zamestnancov a ich trvalom odbornom a osobnostnom rozvoji i Etickom kódexe zamestnanca.
  • Vytvárať bezpečné a ergonomické pracovné prostredie, vylučovať možné chyby a podporovať vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu a kooperáciu.
  • Vytyčovať, pravidelne vyhodnocovať, aktualizovať strategické a ďalšie ciele zariadenia.
  • Uplatňovať princíp prevencie úrazov pred princípom nápravy.
  • Minimalizovať riziko úrazov a mimoriadnych udalostí.

 

Čiastkové ciele rozvoja zariadenia.

 

Skvalitnenie procesu individuálneho plánovania.

 

-        intenzívnejšie prepojiť jednotlivé úseky zariadenia v procese individuálneho plánovania

-        zvýšená kontrola administrácie individuálnych plánov kľúčovými pracovníkmi

-        informovanie prijímateľov sociálnych služieb o ďalších možnostiach, ktoré im pomôžu zvýšiť kvalitu ich života na spoločných stretnutiach

-     zisťovanie zmien v cieľoch prijímateľov sociálnej služby na základe ich fyzických a psychických zmien

-        zintenzívniť spoluprácu prijímateľ- poskytovateľ – rodina

 

termín hodnotenia: priebežne

 

 

Aktívne využívanie marketingu v zariadení.

 

-        profesionalizácia odborných úsekov pri skvalitňovaní ponúkaných sociálnych služieb

-      skvalitňovať špecifické potreby prijímateľov sociálnej služby a zisťovať ich nové potreby, špecifikovať tie, ktoré v značnej miere ovplyvňujú kvalitu ich života a životný štýl

 

termín hodnotenia: priebežne

 

 

Dosahovať čo najlepšie výsledky v štandardoch kvality.

 

-     oboznámiť nových zamestnancoch s obsahom a cieľmi štandardov kvality, dbať na ich aplikáciu v praxi

-    pravidelné stretnutia vedúcich zamestnancov so svojimi zamestnancami na jednotlivých úsekov za účelom informovanosti a komunikácie o nových skutočnostiach v zariadení, metódach a možnostiach pri poskytovaní sociálnej služby, výmena skúseností

-    pravidelné stretnutia všetkých zamestnancov CSS na iných ako pracovných podujatiach za účelom stmelenia kolektívu, výmena skúseností, vzájomne spoznávanie a komunikácia medzi nimi

 

termín hodnotenia: priebežne

 

 

Supervízia v zariadení.

 

-        naplánovať supervízne stretnutie na ďalšie obdobie

-        analýza a vyhodnotenie postrehov supervízora a ich aplikácia pre zlepšenie potrieb zamestnancov

-    vyčlenenie finančných prostriedkov pre individuálne supervízie a možnosť spolufinancovania aj zo strany zamestnancov

 

termín hodnotenia: priebežne

 

 

Ďalšie vzdelávanie odborných zamestnancov.

 

-        účasť na vzdelávacích programoch a možnosť ďalšieho odborného rastu zamestnancov

-        získanie fyzioterapeutov pre zariadenie

-   uplatňovať morálne ocenenie za bežné činnosti zo strany stredného a vrcholového manažmentu a zriaďovateľa CSS

 

termín hodnotenia : priebežne

 

 

Realizácia nových metód a skúseností sociálnej rehabilitácie zo zahraničia (Česko,....)

 

-        realizovať nové inovatívne postupy a skúsenosti v sociálnej rehabilitácií

-        práca psychológa v zariadení v individuálnych prípadoch

-      možnosť využívať rôzne duchovné a psychologické praktiky pri uspokojovaní individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby

 

 

termín hodnotenia: priebežne

 

 

Silné stránky CSS:

 

1. Výborná strategická poloha všetkých prevádzok.

2. Motivácia a angažovanosť všetkých zamestnancov zariadenia na uskutočňovanie zmien pri poskytovaní sociálnych služieb.

3. Presadzovanie myšlienok a poslania sociálnych služieb na verejnosti a ich pozitívna prezentácia.

4. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov zamerané na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a kvality života prijímateľov.

5. Získavanie ďalších podporovateľov a dobrovoľníkov pre zabezpečovanie plánov, poslanie a napĺňanie cieľov zariadenia.

6. Sociálne kontakty prijímateľov.

7. Ochota prijímateľov preberať na seba zodpovednosť – spôsobilosť na právne úkony.

8. Široká ponuka kultúrnych, spoločenských a športových aktivít.

 

 

Slabé stránky CSS:

 

1.   Nejednotný postup zamestnancov pri individuálnej práci s prijímateľmi.

2.   Nejednotnosť v prístupoch, postojoch a pohľadoch na prijímateľa.

3.   Staré a opotrebované budovy.

4.   Bariérovosť.

5.   Nízke príjmy prijímateľov sociálnej služby.

6.   Komunikácia s rodinnými príslušníkmi, absencia kontaktu s nimi.

7.   Nedostatok kvalitných odborných zamestnancov.